500 102 981

Budowa pojazdu

Kat. „A” prawa jazdy – zadania realizowane na placu manewrowym;
 
Poz.
 Zadania egzaminacyjne
 Kategorie prawa jazdy
1
 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 AM, A1, A2, A,
7
 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 AM, A1, A2, A,
8
 Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)
 AM, A1, A2, A
9
 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
 AM, A1, A2, A
10
 Ominięcie przeszkody
 A1, A2, A
 
Poz.
zadanie nr
 Kryteria
1
 1
 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
3) przy kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:
– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
2
 7
 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go
3
 8
 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
4) upewnianie się o możliwości skręcenia;
Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków
4
 9
 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
5
 10
 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków
 
 
 
Kat. „B” prawa jazdy. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części :
1. plac manewrowy gdzie realizuje się zadanie egzaminacyjne nr 1, 2 i 7, tj
    a. zad. Nr 1 – przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów     pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
    b. zad. Nr 2 – ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
    c. zad. Nr 7 – ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Zasady i kryteria egzaminu:
Lp.
Zadanie nr
Kryteria
1
 1
 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
2
 2
 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
2) płynne ruszenie:
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, ( w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
6) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
  w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
3
 7
 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
 2.  ruchu drogowy. Realizowane są zadania:
Poz.
 Zadanie egzaminacyjne
1
 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2
 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3
 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4
 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5
 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6
 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7
 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8
 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9
 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10
 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11
 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12
 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13
 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14
 Przejazd przez tunel*
15
 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16
 Wykonanie manewru wyprzedzania
17
 Wykonanie manewru omijania
18
 Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)
19
 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20
 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21
 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22
 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23
 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe:
Kryteria oceny:
 
Osoba egzaminowana uzyskuje:
  1. wynik pozytywny – jeżeli poprawnie wykona zadania ujęte w powyższych tabelach.
  2. wynik negatywny – jeżeli osoba egzaminowana:
    1.  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
    2.  egzamin został przerwany przez egzaminatora gdyż zachowanie osoby egzaminowanej   zagrażało bezpośrednia życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego:
      Przez zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu na placu manewrowym uważa się:
  1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowiska,
  2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki,
  3. dwukrotne nieprawidłowe ruszenie pojazdem z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Przypadki zakwalifikowane jako zagrożenie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego;
1
 Spowodowanie kolizji drogowej
2
 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3
 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4
 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5
 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6
 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7
 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8
 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9
 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy …”*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”
10
 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania
11
 Naruszenie zakazu zawracania
12
 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13
 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14
 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15
 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16
 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony